• Facebook Social Icon
  • สนพ logo

ประกาศผล

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ

 

โอกาสสร้างสรรค์นโยบายใหม่

จาก Corporate SMEs และ Startup ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ต้องการสะท้อนมุมมองด้านธุรกิจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่

ความรู้

ความรู้จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศกว่า 20 คน จากหลากหลายอุตสาหกรรม และจาก สนพ.

การพัฒนาตัวเอง

ทักษะการนำเสนอ   ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   ทักษะความเป็นผู้นำ   ทักษะการคิดแบบรอบด้าน

โอกาสต่อยอดสู่ธุรกิจ

จากนโยบายและแผนด้านพลังงานที่มี สามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางของประเทศได้

ประสบการณ์

ประสบการณ์ในการคิดนโยบายพลังงาน และการต่อยอดธุรกิจ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานนโยบายพลังงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เป็นต้นแบบธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืน

เครือข่าย

เครือข่ายนักคิด นักพลังงาน และนักธุรกิจที่เห็นคุณค่าในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ทางธุรกิจ

ประกาศนียบัตร

และโล่เกียรติยศ

•   ประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ จาก สนพ.  หน่วยงานผู้คิดนโยบายพลังงานของประเทศ สำหรับทุกท่านที่ผ่านกิจกรรม Around the Clock Hackathon

•   โล่เกียรติยศจาก สนพ. สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

เงินสนับสนุนจากภาครัฐ

450,000 บาท

•   เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนโยบาย และธุรกิจพลังงานต้นแบบ จำนวน 10 ทีม

ทีมละ 30,000 บาท

•   เงินรางวัลสนับสนุนการต่อยอดไอเดีย และการขยายผลเชิงพาณิชย์

รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ 50,000 บาท

ทริปศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ

ผู้ชนะการแข่งขันได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ หรือ ธุรกิจด้านพลังงานที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากโครงการ THE ENERGiST 2 by EPPO

เสียงความประทับใจจากโครงการ THE ENERGiST by EPPO

THE ENERGiST เป็นโครงการที่สร้างพลังในตัวเอง และส่งพลังให้เพื่อนที่อยู่รอบข้าง ได้เห็นภาพของพลังจากคนที่มีอะไรคล้ายกัน ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

โครงการ THE ENERGiST ช่วยสร้างบรรยากาศของการพูดคุย การแชร์ข้อมูล บรรยากาศของการที่คนจะสามัคคีกันทำอะไรร่วมกัน แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่กลายเป็นพลัง

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน

จริง ๆ ผมมองโครงการนี้เป็นรูปแบบ หรือนวัตกรรมใหม่ของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผมคิดว่าหลาย ๆ อย่างในประเทศของเราต้องขับเคลื่อนด้วย

ไอเดียใหม่ ๆ เพราะบางทีให้ทางภาครัฐคิดเอง อาจจะกลัว หรือติดกรอบ แต่ไอเดียที่มาจากคนรุ่นใหม่ หรือจากคนภายนอกที่กล้าที่จะคิด กล้าที่จะฝันถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ และการที่พวกเราทุกคนมามีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบาย

ทำให้เข้าใจว่าภาครัฐกำลังทำอะไร

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และเป็นโครงการการที่ Open เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกำหนดนโยบายประเทศด้วยตัวเราเอง ให้เป็นไปในอย่างที่เราอยากให้เป็น ไม่อยากให้ไปบ่นกันลับหลัง ในเมื่อโอกาสมันมาแล้วก็ขอเชิญชวนให้เข้ามาร่วม

โดยส่วนตัวมองว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นความสนใจของคนจากหลายกลุ่ม และหลายภาคส่วนให้กลับเข้ามาสนใจในเรื่องของพลังงาน การประหยัดพลังงาน และโครงสร้างทางพลังงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาก

คุณสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ถึงแม้ว่าจะมีหลายโครงการที่ยังไปไม่ถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นนโยบาย หรือยังอยู่ในช่วงของ Project Base แต่ก็ถือว่าเป็น

ไอเดียที่ดีในการนำเอาไปต่อยอดพัฒนาเป็นนโยบายที่ดีต่อไปได้

ดร.อำพล อาภาธนากร

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม

ผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลับมาอีกครั้ง ! เข้มข้นกว่าเดิม ! กับโครงการ THE ENERGiST 2 by EPPO แพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้คนพลังงานรุ่นใหม่ มาร่วมกันสร้างสรรค์นโยบายและการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย

ผ่านกิจกรรม “Hackathon" เพื่อชิงทุนสนับสนุนไอเดีย รวม 450,000 บาท

“หลายคนถามหาสิ่งที่ดีกว่า ในขณะที่บางคนเริ่มลงมือทำ”

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นธุรกิจและอุตสาหกรรมพลังงานไทยดีขึ้นกว่าเดิม สนพ. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ

THE ENERGiST 2 by EPPO เพื่อช่วยกัน “Redefine Relationship between Policy and Business”

กำหนดนิยามความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบแนวคิด

THAILAND

ENERGY

ECOSYSTEM

POLICY DRIVEN BUSINESS

ต่อยอดสู่ 'ธุรกิจ'

BUSINESS DRIVEN POLICY

สร้างสรรค์ 'นโยบาย' ใหม่

เพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดระบบนิเวศด้านพลังงานของประเทศไทยให้พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไปพร้อมกัน

มาร่วมกันนิยามและเชื่อมโยงนโยบายเข้ากับธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์ระบบนิเวศด้านพลังงาน

Electrification

Decentralisation

Digitisation and

Big Data

Decarbonisation

Mobility and

Transportation

Smart City

Circular Economy

7

ภายใต้โจทย์จาก

เทรนด์ด้านพลังงาน

กิจกรรมตลอดการแข่งขัน

วันนี้ - 30 ส.ค. 2562

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

แบบเดี่ยว หรือ แบบทีม (2 - 3 คน)

กิจกรรมสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

2 ก.ย. 2562

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

Challenge Briefing & Team Matching

และกิจกรรม Prerequisite Training

ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ The Energist by EPPO

7 ก.ย. 2562

กิจกรรม Challenge Briefing & Team Matching

และกิจกรรม Prerequisite Training

19 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562

กิจกรรม Around the Clock Hackathon

26 ต.ค. 2562

กิจกรรม Workshop ครั้งที่ 1

21 ต.ค. 2562

ประกาศผลทีมที่ได้เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนโยบายและธุรกิจพลังงาน

จำนวน 10 ทีม ทีมละ 30,000 บาท

27 ต.ค. 2562

กิจกรรม Workshop ครั้งที่ 2

23 พ.ย. 2562

กิจกรรม Perfect Pitching

28 ก.พ. 2563

Public Conference

24 - 26 ม.ค. 2563

ทริปศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ

25 ธ.ค. 2562

White Paper Submission (Online)

* กิจกรรมที่ทุกทีมต้องเข้าร่วม (สมาชิกในทีมต้องเข้าร่วมมากกว่า 80%)
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ธุรกิจเทคสตาร์ทอัพ

(Startup)

ผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน

(SMEs)

นิสิตและนักศึกษา

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ประชาชนทั่วไป

อายุ 18 - 45 ปี (สมัครแบบเดี่ยว หรือแบบทีม 2 - 3 คน)

 

Judge

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (พี่โจ๊ะ)

ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงพลังงาน

ปิยะชาติ อิศรภักดี (พี่อาร์ม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชัน จำกัด

Coach

ธัญญารัตน์ ปัทมพงศา (พี่หนึ่ง)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

Mentor

ต้องพงศ์ ศรีบุญ (พี่แจ๊ค)

หัวหน้ากลุ่มงาน New Digital Business

กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Contestant

 
Organised by
 

ติดต่อสอบถาม

theenergistbyeppo@gmail.com​

08-1532-0808 (คุณพัทธ์ธีรา)

09-4646-4628 (คุณณวกมล)

  • White Facebook Icon

The Energist by EPPO

© 2019 by THE ENERGiST by EPPO